KŘEST

Křest je základem křesťanského života, neboť jeho prostřednictvím z nás Bůh smývá hříchy a přijímá nás za své děti v Ježíši Kristu. Křest je vstupní branou k životu v Božím Duchu a vstupem do církve Kristovy.

Podmínky křtu

Před přijetím křtu je nutné absolvovat duchovní přípravu, ve které se žadatel o křest seznámí se základy křesťanské víry a života církve. Příprava se odvíjí od věku žadatele.

Malé děti, které dosud nezahájily školní docházku, zastupují při přípravě rodiče. Minimálním předpokladem je, že alespoň jeden z rodičů je pokřtěný a svou víru praktikuje, aby ji mohl dítěti předávat. Rovněž kmotr/a, protože má rodičům při náboženské výchově dítěte pomáhat, musí být pokřtěn/a v římskokatolické církvi, v ideálním případě i biřmován/a. Termín křtu a způsob přípravy na jeho udělení je nutné domluvit s duchovním správcem – knězem alespoň jeden měsíc před plánovaným datem křtu.

Dítě, které již navštěvuje školu, nebo dospělý žadatel křtu, absolvují přípravu osobně. Příprava trvá minimálně jeden rok. Začíná přijetím mezi čekatele křtu (katechumeny) v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Tento obřad se koná dvakrát ročně: buď v sobotu před slavností Seslání Ducha Svatého, nebo v sobotu před 1. nedělí adventní. Následná příprava je pak společná se všemi čekateli křtu vždy 1x za 14 dní na prosecké faře po večerní bohoslužbě.

V roce 2024 začne příprava dospělých katechumenů ve středu 15. 5. od 18:30 hodin na prosecké faře. Nejbližší termín pro přijetí do katechumenátu se pak bude konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu 18. 5. v 16:30 hodin. I v tomto případě je nejprve nutné přihlásit se u duchovního správce – kněze. Termín konání přípravy pak bude vždy uveřejněn při nedělních ohláškách v kostele nebo pod následujícím odkazem: ZDE.

Pokud by někdo tento termín nestihl a chtěl by o přijetí křtu požádat později, může kontaktovat duchovního správce kvůli domluvě dalšího postupu.

SVATBA V KOSTELE neboli Svátost manželství

Manželský svazek, kterým muž a žena mezi sebou vytvářejí nejvnitřnější společenství celého života, je nejkrásnějším znamením bezvýhradné lásky, jež je samotným Bohem od počátku lidských dějin chráněn jako posvátný. Je totiž zaměřen na společné dobro manželů a zplození a výchovu jejich dětí.

Podmínky pro konání svatby v kostele

Minimálním předpokladem je, že alespoň jeden ze snoubenců je pokřtěn v římskokatolické církvi.

Další podmínkou je, že ani jeden ze snoubenců není vázán předchozím kanonicky platným manželství. To znamená, že buď uzavírá manželství poprvé, anebo je-li rozveden, bylo předchozí manželství prohlášeno za církevně neplatné. 

Nejjednodušší cestou je oslovit po některé mši svaté místního duchovního správce – kněze a dohodnout se s ním na schůzce a způsobu přípravy alespoň tři měsíce před plánovaným datem svatby.

Snoubenci se také žádají, aby kromě přípravy s místním duchovním absolvovali společnou předmanželskou přípravu v některém rodinném centru Pražské arcidiecéze (např. v Kobylisích). Další tipy na kurzy příprav snoubenců najdete pod odkazem.

I při této příležitosti však platí církevní předpisy o hudbě v kostele, které povolují pouze sakrální hudbu, nikoli profánní nebo populární žánry.

POHŘEB

Smrtí život nekončí. Jako křesťané věříme, že tělo člověka bude jednou vzkříšeno. Poslední rozloučení v kostele nebo na hřbitově je proto velkou přímluvnou modlitbou za završený lidský život.

Pohřeb je možný formou posledního rozloučení v kostele sv. Václava na Proseku, nebo přímo u hrobu, kam bude uložena rakev nebo urna.

Termín pohřbu je třeba sjednat nejprve s místním duchovním správcem – knězem, pak teprve s pohřební službou.

I při této příležitosti však platí církevní předpisy o hudbě v kostele, které povolují pouze sakrální hudbu, nikoli profánní nebo populární žánry.