ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY ZE DNE 21. 5. 2024

Přítomni: L. Gottfried, P: Havlík, D. Hlaváček, V. Hurych, M. Mihalec, J. Michalská, L. Procházková, C. Radina.
Omluveni: M. Lejsal, T. Vavroušková.

1. VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY
P. Havlík zahájil zasedání poděkováním pastorační radě za celé její pětileté působení a oznámil, že v září se uskuteční volby nové rady. Termín byl stanoven na 21. – 22. 9. Již před prázdninami bude datum oznámeno v ohláškách a v časopise Václavoviny, aby farníci mohli včas navrhnout kandidáty do nové rady. Bude také jmenována tříčlenná volební komise. Do 1 měsíce od zvolení se pak uskuteční první zasedání nové rady.

2. NADCHÁZEJÍCÍ AKCE
V neděli 2. 6., kdy slavíme slavnost Těla a Krve Páně, se uskuteční eucharistický průvod, který půjde stejnou trasou jako minulý rok. O nosiče nebes je postaráno, stejně jako o zpěv při průvodu. Je pouze třeba zajistit hlídání kostela.

Následující neděli 9. 6. bude první svaté přijímání. Mše sv. proběhne obvyklým způsobem.

V pátek 7. 6. nás čeká Noc kostelů.
Od 15:00 do 18:00 bude připraven program pro děti, organizovaný společenstvím maminek.
Od 17:00 do 17:45 P. Havlík pronese přednášku „Návod na použití kostela“.
Od 18:00 bude následovat mše sv. ze slavnosti Nejsv. Srdce Ježíšova.
Cca od 17:45 do 18:00 by měl varhaník T. Svoboda preludovat. Domluví J. Hlaváčková.
Od 19:00 do 20:45 se bude střídat varhanní hudba a přednášky L. Gottfrieda.
Od 21:00 do 21:30 zazní zpěvy z Taizé. M. Vyhnánková kontaktuje A. Slávika ohledně možné přípravy zpěvníčku pro lidi.

Ve čtvrtek 20. 6. pořádáme tradiční farní táborák. L. Gottfried informuje hasiče. P. Havlík případně proplatí občerstvení. L. Procházková navrhla, že koupíme slunečník. Je také potřeba natřít lavičky.

V sobotu 21. 9. proběhne akce Zažít město jinak. M. Vyhnánková s P. Havlíkem zkonzultuje program.

3. RŮZNÉ
– O organizaci agapé by např. jednou měsíčně mohly starat maminky nebo letošní biřmovanci. Bude to oznámeno v ohláškách. Farníci také budou častěji pobízeni, aby na agapé něco přinesli.

– Lze pořídit i další nábytek na zahradu, je ale potřeba dbát na to, aby nezůstával venku až do zimy.

– Také bude provedena „inventura“ nábytku.

– M. Mihalec si vezme na starost výměnu žárovek na faře.

– V letošním roce bude opravena statika kostela v Dolních Chabrech a bude vyměněna část oken na faře. Do obou akcí bude muset farnost dát velké množství vlastních peněz.

– Do konce kalendářního roku proběhne inventarizace majetku farnosti.

Zapsal: David Hlaváček

ARCHIV ZÁPISŮ
Zápis 05/ 2024
Zápis 01/ 2024
Zápis 09/ 2023
Zápis 05/ 2023
Zápis 03/ 2022